• ZALOGUJ
 • Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN platformy internetowej www.gastrohaccp.pl

 1. Wstęp
 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Rejestracja.
 4. Konto użytkownika.
 5. Warunki realizacji usług
 6. Płatności.
 7. Prawa własności intelektualnej.
 8. Prawo odstąpienia. Reklamacje.
 9. Odpowiedzialność.
 10. Postanowienia końcowe.
 11. Wstęp.
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie platformy internetowej www.gastrohaccp.pl
  2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
   1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
   3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271);
   4. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz.914);
   5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
  4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
   1. GASTRO-HACCP Dorota Banasiak Biskupie Kol. 8A 20-258 Lublin NIP: 7122042055, właściciel platformy internetowej www.gastrohaccp.pl, dokonujący za jej pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
   2. Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.gastrohaccp.pl, prowadzona i stanowiąca własność GASTRO-HACCP.
   3. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej (firma), zawierający z GASTRO-HACCP umowę o świadczenie usług.
   4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez GASTRO-HACCP za pośrednictwem platformy bez jednoczesnej obecności stron, poprzedzona dokonaniem Rejestracji Użytkownika.
   5. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Stronami.
   6. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Platformy, służący do rejestracji Użytkownika. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego warunkuje utworzenie konta.
   7. Rejestracja –czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych osobowych niezbędnych do założenia Konta prywatnego lub Konta firmowego.
   8. Formularz z danymi – elektroniczny formularz wysyłany zarejestrowanemu Użytkownikowi po opłaceniu zaliczko na poczet usługi, na podany przy rejestracji adres e-mail.
   9. Konto prywatne – utworzone po Rejestracji indywidulane konto Użytkownika (konsumenta), do którego ma dostęp przy użyciu loginu i hasła.
   10. Strony – GASTRO-HACCP i Użytkownik.
   11. Certyfikat –dokument potwierdzający odbycie Szkolenia HACCP on-line z zakresu zasad HACCP, określonych właściwymi przepisami prawa polskiego i prawa wspólnotowego, otrzymywany przez Użytkownika lub Uczestnika z chwilą ukończenia Szkolenia HACCP on-line. E-Szkolenie jest ukończone, jeżeli Użytkownik lub Uczestnik uzyska pozytywną ocenę z e-Testu kończącego e-Szkolenie. Certyfikat zamieszczany jest na Koncie Użytkownika w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pobranie oraz wydrukowanie.
   12. Szkolenia HACCP on-line – Usługa, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zasad HACCP, którego celem jest poszerzenie lub uaktualnienie wiedzy z zakresu zasad HACCP.
   13. e-Testy – Usługa polegająca na przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy z odbytego Szkolenia HACCP on-line z zakresu zasad HACCP.
   14. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Zasady określone obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
   15. Płatności – czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny za wybraną Usługę
   16. Dane – zestaw danych Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia wybranej Usługi.
 12. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach świadczenia Usług realizowane są działania obejmujące transmisję sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez GASTRO-HACCP i otrzymywanych przez Użytkownika.
  3. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystanie z Platformy jest możliwe przy użyciu urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych oraz posiadającego dostęp do sieci Internet.
  5. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
  6. Użytkownik dokonuje wyboru usługi na stronie www.gastrohaccp.pl i tam dokonuje zamówienia usługi drogą elektroniczną. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją wybranej ceny usługi i warunków jej realizacji.
  7. Przesłanie płatności zastępuje fizyczne podpisanie umowy na wykonanie zamówionej usługi – zgodnie z otrzymaną ofertą zamówioną na stronie https://gastrohaccp.pl/zamow-oferte/ i przesłaną na podany adres mailowy.
  8. GASTRO-HACCP świadczy usługi na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Rejestracja.
  1. Rejestracja osoby korzystającej z Platformy dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://gastrohaccp.pl/rejestracja/ Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone gwiazdką, których wypełnienie jest obowiązkowe.
  2. W Formularzu rejestracyjnym osoba korzystającą z Platformy podaje swoje Dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez GASTRO-HACCP.
  3. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez osobę korzystającą z Platformy jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
   2. zapoznała się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
   3. zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.
  4. Rejestracja jest bezpłatna.
  5. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie oznacza potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika.
 14. Konto Uczestnika.
  1. W celu korzystania z Usług zdalnych świadczonych przez GASTRO-HACCP, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Konta.
  2. Użytkownik może korzystać z Konta wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  3. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Platformy, przy użyciu hasła oraz loginu wybranego przez Użytkownika podczas Rejestracji.
  4. Login i hasło mają charakter poufny.
  5. W ramach konta Użytkownik może w szczególności:
   1. dokonywać zamówień usług zdalnych: dokumentacji GHP GMP HACCP oraz Szkolenia HACCP on-line
   2. weryfikować postępy w Szkoleniu on-line
   3.  edytować Dane Uczestnika
  6. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Konta osobom trzecim, ani też wykorzystywania go w jakikolwiek sposób dla potrzeb osób trzecich.
  7. GASTRO-HACCP zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta, jeżeli poweźmie wiadomość o działalności Użytkownika, która narusza obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin. O likwidacji Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.
  8. Użytkownik ma stały dostęp do swojego Konta. Użytkownik może przerwać lub zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie.
 15. Warunki realizacji usług
  1. Usługi na stronie www.gastrohaccp.pl: Pakiet Mini, Pakiet Standard i Pakiet Premium – przygotowanie dokumentacji oraz szkolenie realizowane są w formie zdalnej.
  2. Warunkiem otrzymania prawidłowo sporządzonej dokumentacji GHP GMP HACCP dla Użytkownika jest przesłanie wyłącznie drogą mailową za pomocą FORMULARZA DANYCH wszystkich wymaganych danych koniecznych do opracowania systemu HACCP dla danego lokalu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika, firma GASTRO-HACCP nie ponosi odpowiedzialności za wykonaną usługę.
  3. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania wymaganych danych do przygotowania dokumentacji drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ DANYCH:

– w usłudze Mini drogą elektroniczną poprzez formularz https://gastrohaccp.pl/pakiet-mini-formularz/

– w usłudze Standard drogą elektroniczną poprzez formularz https://gastrohaccp.pl/pakiet-standard-formularz/

– w usłudze Premium drogą elektroniczną poprzez formularz https://gastrohaccp.pl/pakiet-premium-formularz/

Formularz danych powinien zostać wysłany z podaniem adresu mailowego, z którego dokonywane było zamówienie usługi w ciągu 30 dni od zamówienia usługi.

  1. Dokumentacja GHP GMP HACCP zostaje opracowana na podstawie danych przesłanych przez Użytkownika w Formularzu danych. GASTRO -HACCP nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane umieszczone w dokumentacji wynikające z błędnych danych przesłanych przez Użytkownika w Formularzu danych.
  2. Użytkownik jest obowiązany do przesłania formularza w ciągu 30 dni od zamówienia usługi. W przypadku nieprzesłania przez Użytkownika Formularza danych po tym okresie usługa jest anulowana.
  3. Warunkiem otrzymania odpowiedzi na zapytania i reklamacje jest podanie numeru zamówienia, otrzymanego po zamówieniu usługi na stronie www.gastrohaccp.pl
  4. Właściwym adresem odnośnie danych i zapytań odnośnie dokumentacji GHP GMP HACCP jest adres dokumentacje@gastrohaccp.pl, dostępny dla Użytkownika po zamówieniu usługi. W konsultacjach mailowych i telefonicznych konieczne jest podanie numeru zamówienia, e- maile bez numeru zamówienia nie będą uwzględniane.
  5. Właściwym adresem odnośnie doradztwa w zakresie systemu HACCP jest adres dokumentacje@gastrohaccp.pl, dostępny dla Użytkownika po zamówieniu usługi. W konsultacjach mailowych i telefonicznych konieczne jest podanie numeru zamówienia, e- maile bez numeru zamówienia nie będą uwzględniane. Doradztwo realizowane jest na podstawie rzutu, Formularza oraz check-listy wymogów.
  6. Doradztwo w zakresie wdrażania systemu HACCP w lokalu po otrzymaniu dokumentacji GHP GMP HACCP realizowane jest pod numerem telefonu 606 922 591 od pn. do pt. w godz. 8 do 15. W przypadku braku odpowiedzi od firmy GASTRO-HACCP Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia sms-owego z podaniem numeru zamówienia na numer 606 922 591.
  7. Doradztwo w zakresie systemu HACCP realizowane jest do pozytywnego odbioru dokumentacji GHP GMP HACCP przez Inspekcję Sanitarną, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 15, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Doradztwo telefoniczne realizowane pod numerem telefonu 606 922 591, mailowe pod adresem dokumentacje@gastrohaccp.pl. Czas odpowiedzi na zapytania mailowe wynosi do 48h w dni robocze. W przypadku nieotrzymania oczekiwanej odpowiedzi mailowej od FIRMY GASTRO -HACCP odnośnie doradztwa systemu HACCP Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia sms-owego z podaniem numeru zamówienia na numer 606 922 591.
  8. Usługa ważna jest w ciągu 30 dni od jej zamówienia.
 1. Płatności.
  1. Platforma umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług odpłatnych, w szczególności Szkolenia HACCP on-line oraz usług przygotowania dokumentacji GHP GMP HACCP
  2. Wszystkie opłaty podawane na stronach Platformy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  3. Użytkownik dokonuje Płatności za wybrane Usługi:
   1. przelewem online lub tradycyjnym
   2. kartą płatniczą
  4. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 a powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  5. Płatność za usługę przygotowania dokumentacji GHP GMP HACCP realizowana jest przez Użytkownika maksymalnie w dwóch ratach: pierwsza rata jako zaliczka na poczet wykonania usługi, druga rata w wysokości pozostałej kwoty płatności za usługę, zgodna z cennikiem na stronie www.gastrohaccp.pl. Użytkownik jest obowiązany do dokonania całej płatności w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o wykonaniu usługi. Po tym okresie usługa zostanie zawieszona a dokumentacja przeniesiona do archiwum. Usługa może być wznowiona w ciągu 12 miesięcy, okres oczekiwania na wznowienie wynosi 30 dni, koszt wznowienia usługi wynosi 49 zł netto.
  6. Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Użytkownika. Po autoryzacji Płatności Użytkownik otrzymuje fakturę VAT na podany przy rejestracji adres mailowy. W celu otrzymania faktury VAT pocztą Użytkownik powinien przesłać na adres siedziby GASTRO-HACCP pisemne żądanie w tym przedmiocie.
  7. Dane do faktury VAT użytkownik wprowadza samodzielnie na Koncie Użytkownika. GASTRO-HACCP nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane do faktury wprowadzone przez Użytkownika.
  8. GASTRO-HACCP potwierdza dokonanie Płatności wraz z informacją o szczegółach zakupionej Usługi, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej
  9. GASTRO-HACCP zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania, odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy. W celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przed ich wejściem w życie.
  10. GASTRO-HACCP zastrzega sobie prawo do przyznawania Użytkownikom specjalnych rabatów lub innych uprawnień, tym odroczenia terminów Płatności. Szczegółowe warunki obowiązujących w danym okresie rabatów określone są na stronach Platformy.
 2. Prawa własności intelektualnej.
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Szkolenia HACCP on-line oraz Dokumentacji GHP GMP HACCP, przysługują wyłącznie GASTRO-HACCP.
  2. W celu właściwego korzystania z Usługi GASTRO-HACCP udziela Użytkownikowi na czas określony niewyłącznej licencji w zakresie rozpowszechnienia Usługi w sposób polegający na odtworzeniu jej w taki sposób, aby w czasie trwania umowy o świadczenie usług wyłącznie Użytkownik mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
  3. Korzystanie z Usług nie może wykraczać poza zakres określony licencją. W szczególności, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim Usług, w całości lub części ani opracowywania podobnych Usług przy wykorzystaniu Usług GASTRO-HACCP jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie GASTRO-HACCP oraz inne prawa własności intelektualnej GASTRO-HACCP.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do edycji oraz zwielokrotnienia materiałów otrzymanych w trakcie korzystania z Usługi.
  5. W przypadku korzystania z Usługi dokumentacji Użytkownik uprawniony jest do zwielokrotnienia materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi jedynie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z dokumentów. Użytkownik może korzystać z materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi, ich lub fragmentów wyłącznie dla własnych celów. Jakiekolwiek zwielokrotnianie przez Użytkownika poza zakresem i celem określonym powyżej jest zakazane.
  6. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej przysługujących GASTRO-HACCP.
  7. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania modyfikacji i dekompilacji Usługi w jakimkolwiek zakresie.
 3. Prawo odstąpienia. Reklamacje.
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Szkolenia HACCP on-line bez podania przyczyn poprzez złożenie wobec GASTRO-HACCP stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust.1 powyżej nie przysługuje:

– klientom dokonującym zakupu usług jako przedsiębiorcy

– osobom prywatnym, jeżeli świadczenie Usługi Szkolenia HACCP zostało rozpoczęte. W celu uniknięcia wątpliwości, chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi jest pierwsze uruchomienie Szkolenia HACCP on-line.

  1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług, przepisami prawa, danymi wysłanymi przez Użytkownika w Formularzu danych lub jest niegodna z zasadami sytemu bezpieczeństwa żywności HACCP Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od otrzymania dokumentacji systemu HACCP. Reklamację Użytkownik powinien złożyć na adres elektroniczny: reklamacjegastrohaccp@gmail.com
  2. Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia oraz zostać sporządzona w sposób jasny i zrozumiały, określać zakres żądań wobec GASTRO-HACCP oraz zawierać dane umożliwiające jej rozpatrzenie.
  3. Reklamacja może dotyczyć nieprawidłowych danych zawartych w dokumentacji tzn. danych identyfikacyjnych lokalu lub firmy, danych opisujących układ funkcjonalny oraz technologii produkcji oraz/lub danych merytorycznych dotyczących systemu HACCP a także niedotrzymania warunków świadczenia usług.
  4. W przypadku otwierania lokalu bez projektu technologicznego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę lub sanepid reklamacje z tytułu nieprzyjęcia lokalu przez Inspekcję Sanitarną nie będą uwzględniane.
  5. Reklamacje wynikające z błędnych lub niekompletnych danych przesłanych przez Użytkownika nie będą uwzględniane.
  6. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości danych merytorycznych systemu HACCP zawartych w opracowanej przez GASTRO-HACCP dokumentacji systemowej przyjmowane są tylko na podstawie protokołu pokontrolnego organów kontrolnych.
  7. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji, GASTRO-HACCP zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.
  8. Nieustosunkowanie się przez GASTRO-HACCP do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
  9. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.
  10. Uwagi do wykonanej przez GASTRO-HACCP dokumentacji GHP GMP HACCP zgłaszane przez organy kontrolne zostaną uwzględnione w okresie 30 dni od daty wystawienia przez Inspekcją Sanitarną protokołu pokontrolnego. Poprawki zostaną wykonane nieodpłatnie o ile przedstawiony zostanie protokół Inspekcji Sanitarnej. Zmiany zgodnie z w.w. protokołem zostaną wykonane w ciągu 14 dni od przesłania skanu dokumentacji pokontrolnej sanepid oraz uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do przygotowania zmian, zawiązanych ze specyfiką i szczegółową technologią lokalu, którego dotyczy dokumentacja. Użytkownik jest obowiązany do przesłania niezbędnych danych do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Zmiany nieodpłatne nie dotyczą informacji umieszczonych w dokumentacji podanych przez Zamawiającego w sposób błędny lub niepełny.
  11. W przypadku uwzględnionej reklamacji termin wykonania zmian w dokumentacji GHP GMP HACCP wynosi 14 dni od przesłania przez Użytkownika pełnych danych koniecznych do uzupełnienia dokumentacji.

IX. Odpowiedzialność.

 1. GASTRO-HACCP oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i wymaganymi przez przepisy prawa uprawnieniami umożliwiającymi realizację przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu zawartej umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i profesjonalizmem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. GASTRO-HACCP nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Dokumentacji oraz certyfikatu.
 3. GASTRO-HACCP nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez z niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 4. GASTRO-HACCP nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór Usług. W celu uniknięcia wątpliwości, logując się do swojego Konta Użytkownik może ponowie dokonać wyboru Usługi, za którą zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę, chyba że błąd leży po stronie GASTRO-HACCP.
 5. Użytkownik po zamówieniu usługi jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania Formularza z danymi, otrzymanego na adres e-mail podanego w zamówieniu..
 6. Czas przygotowania dokumentacji wynosi:

– w usługach standardowych do 7 dni roboczych od zamówienia usługi Mini/Standard/Premium oraz przesłania Formularza danych.

– w usługach ekspresowych do 48h (z wyłączeniem weekendów i dni świątecznych) od zamówienia usługi Ekspres i przesłania Formularza danych

– w pozostałych usługach 14 dni od wykonania audytu.

 1. Dokumentacja zostanie wysłana w wersji elektronicznej (pdf) na podany przy rejestracji adres mailowy maksymalnie w ciągu 48h (z wyłączeniem weekendów i dni świątecznych) od dokonania drugiej części płatności za usługę. W przypadku płatności całościowej obowiązują zasady z pkt.6
 2. Warunkiem dotrzymania terminu zlecenia jest dostępność telefoniczna i mailowa osoby wyznaczonej do kontaktu w firmie, której dane podane zostały w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomości e-mail lub na numer telefonu podanych przy rejestracji, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres braku kontaktu ze strony Użytkownika.
 3. GASTRO-HACCP udziela gwarancji przyjęcia przez organy kontrolne przygotowanej dokumentacji systemowej.
 4. Zmiany w dokumentacji nanoszone są na podstawie protokołu pokontrolnego sanepid w ciągu 14 dni od dnia przesłania skanu ww. protokołu.
 5. GASTRO-HACCP nie ponosi odpowiedzialności:

– za niedopełnienie przez właściciela zakładu obowiązków w zakresie odpowiedniego przygotowania sanitarno-higienicznego lokalu, skutkującym nieuzyskaniem odpowiednich pozwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej w planowanym zakresie.

– za umieszczenie w dokumentacji GHP GMP HACCP błędnych lub niepełnych danych podanych przez Użytkownika w Formularzu danych

X.   Postanowienia końcowe.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw, o których mowa w pkt.1 ust.3
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.gastrohaccp.pl umożliwiającej jego pobranie i wydruk.
  3. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności.
  4. GASTRO-HACCP zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy w celu utrzymania, konserwacji lub dla poszerzenia zawartości Platformy. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy GASTRO-HACCP zamieści informację na stronie internetowej Platformy.
  5. GASTRO-HACCP zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Platformy, jej całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści informację na stronie internetowej Platformy.
  6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 42296 z późn. zm.).
  7. GASTRO-HACCP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Platformy. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres GASTRO-HACCP.

Pobierz regulamin w wersji PDF

 

 

Gastro HACCP © Realizacja strony: Agencja OXYREGULAMIN
GASTRO HACCP
Call Now Button