• ZALOGUJ
 • Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN platformy internetowej www.gastrohaccp.pl

 1. Wstęp
 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Rejestracja.
 4. Konto użytkownika.
 5. Płatności.
 6. Prawa własności intelektualnej.
 7. Prawo odstąpienia. Reklamacje.
 8. Odpowiedzialność.
 9. Postanowienia końcowe.
 1. Wstęp.
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie platformy internetowej www.gastrohaccp.pl
  2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
   1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
   3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271);
   4. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz.914);
   5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
  4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
   1. IFS BRC HACCP Grzegorz Banasiak Biskupie Kol. 8A 20-258 Lublin NIP: 8881572917, REGON: 430990805, właściciel platformy internetowej www.gastrohaccp.pl, dokonujący za jej pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
   2. Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym  www.gastrohaccp.pl, prowadzona i stanowiąca własność IFS BRC HACCP .
   3. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową(konsument) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej (firma), zawierający z IFS BRC HACCP umowę o  świadczenie usług.
   4. Usługa – usługa świadczona  drogą elektroniczną przez IFS BRC HACCP za pośrednictwem platformy bez jednoczesnej obecności stron, poprzedzona dokonaniem Rejestracji Użytkownika.
   5. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Stronami.
   6. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Platformy, służący do rejestracji Użytkownika. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego warunkuje utworzenie konta.
   7. Rejestracja –czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych osobowych niezbędnych do założenia Konta prywatnego lub Konta firmowego.
   8. Formularz z danymi – elektroniczny formularz wysyłany zarejestrowanemu Użytkownikowi po opłaceniu zaliczko na poczet usługi, na podany przy rejestracji adres e-mail.
   9. Konto prywatne – utworzone po Rejestracji indywidulane konto Użytkownika (konsumenta), do którego ma dostęp przy użyciu loginu i hasła.
   10. Strony – IFS BRC HACCP i Użytkownik.
   11. Certyfikat –dokument potwierdzający odbycie Szkolenia HACCP on-line z zakresu zasad HACCP, określonych właściwymi przepisami prawa polskiego i prawa wspólnotowego, otrzymywany przez Użytkownika lub Uczestnika z chwilą ukończenia Szkolenia HACCP on-line. E-Szkolenie jest ukończone, jeżeli Użytkownik lub Uczestnik uzyska pozytywną ocenę z e-Testu kończącego e-Szkolenie. Certyfikat zamieszczany jest na Koncie Użytkownika w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pobranie oraz wydrukowanie.
   12. Szkolenia HACCP on-line – Usługa, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu zasad HACCP, którego celem jest poszerzenie lub uaktualnienie wiedzy z zakresu zasad HACCP.
   13. e-Testy – Usługa polegająca na przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy z odbytego Szkolenia HACCP on-line z zakresu zasad HACCP.
   14. HACCP (ang.Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i  Krytycznych Punktów Kontroli. Zasady określone obowiązującymi przepisami prawa polskiego i  wspólnotowego.
   15. Płatności –czynność dokonywana przez Użytkownika polegająca na zapłacie wskazanej ceny za wybraną Usługę
   16. Dane – zestaw danych Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia wybranej Usługi.
 1. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach świadczenia Usług realizowane są działania obejmujące transmisję sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez IFS BRC HACCP i otrzymywanych przez Użytkownika.
  3. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystanie z Platformy jest możliwe przy użyciu urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych oraz posiadającego dostęp do sieci Internet.
  5. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
  6. Użytkownik dokonuje wyboru usługi na stronie www.gastrohaccp.pl i tam dokonuje zamówienia usługi drogą elektroniczną.
  7. Przesłanie płatności zastępuje fizyczne podpisanie umowy na wykonanie zamówionej usługi – zgodnie z otrzymaną ofertą zamówioną na stronie https://gastrohaccp.pl/zamow-oferte/ i przesłaną na podany adres mailowy.
  8. Warunkiem otrzymania prawidłowo sporządzonej dokumentacji GHP GMP HACCP dla zarejestrowanego Użytkownika platformy www.gastrohacpp.pl jest przesłanie drogą mailową lub telefoniczną wszystkich wymaganych danych koniecznych do opracowania systemu HACCP dla danego lokalu. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika, firma IFS BRC HACCP nie ponosi odpowiedzialności za wykonaną dla Użytkownika dokumentację GHP GMP HACCP
  9. Uczestnik jest zobowiązany do przesłania wymaganych danych:

– w usłudze Standard drogą elektroniczną poprzez formularz https://gastrohaccp.pl/pakiet-standard-formularz/

– w usłudze Premium drogą elektroniczną poprzez formularz https://gastrohaccp.pl/pakiet-premium-formularz/ oraz drogą telefoniczną i  mailową.

  1. IFS BRC HACCP świadczy usługi na terytorium całej Rzeczpospolitej.
 1. Rejestracja.
  1. Rejestracja osoby korzystającej z Platformy dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://gastrohaccp.pl/rejestracja/Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone gwiazdką, których wypełnienie jest obowiązkowe.
  2. W Formularzu rejestracyjnym osoba korzystającą z  Platformy podaje swoje Dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez IFS BRC HACCP .
  3. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez osobę korzystającą z  Platformy jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i  zgodne ze stanem faktycznym;
   2. zapoznała się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
   3. zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.
  4. Rejestracja jest bezpłatna.
  5. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie oznacza potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika.
 2. Konto Uczestnika.
  1. W celu korzystania z Usług świadczonych przez IFS BRC HACCP, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Konta.
  2. Użytkownik może korzystać z Konta wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  3. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Platformy, przy użyciu hasła oraz loginu wybranego przez Użytkownika podczas Rejestracji.
  4. Login i hasło maja charakter poufny.
  5. W ramach konta Użytkownik może w szczególności:
   1. dokonywać zamówień dokumentacji GHP GMP HACCP oraz Szkolenia HACCP on-line
   2. weryfikować postępy w Szkoleniu on-line;
   3.   edytować Dane,
  6. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta przez tego samego Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania Konta osobom trzecim, ani też wykorzystywania go w jakikolwiek sposób dla potrzeb osób trzecich.
  7. IFS BRC HACCP zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta, jeżeli poweźmie wiadomość o działalności Użytkownika, która narusza obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin. O likwidacji Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.
  8. Użytkownik ma stały dostęp do swojego Konta. Użytkownik może przerwać lub zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie.
 3. Płatności.
  1. Platforma umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług odpłatnych, w szczególności Szkolenia HACCP on-line oraz dokumentacji GHP GMP HACCP
  2. Wszystkie opłaty podawane na stronach Platformy wyrażone są w złotych polskich i  zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  3. Użytkownik dokonuje Płatności za wybrane Usługi:
   1. przelewem online lub tradycyjnym
   2. kartą płatniczą;
  4. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 a powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  5. Płatność za usługę przygotowania dokumentacji GHP GMP HACCP realizowana jest przez Użytkownika maksymalnie w dwóch ratach: pierwsza rata jako zaliczka na poczet wykonania usługi, druga rata w wysokości pozostałej kwoty płatności za usługę, zgodna z cennikiem na stronie www.gastrohaccp.pl. Użytkownik jest obowiązany do dokonania całej płatności w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o wykonaniu usługi. Po tym okresie usługa zostanie zawieszona a dokumentacja przeniesiona do archiwum. Usługa może być wznowiona w ciągu 12 miesięcy, okres oczekiwania na wznowienie wynosi 30 dni, koszt wznowienia usługi wynosi 49 zł netto.
  6. Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Użytkownika. Po autoryzacji Płatności Użytkownik otrzymuje automatycznie fakturę VAT na podany przy rejestracji adres mailowy. W celu otrzymania faktury VAT pocztą Użytkownik powinien przesłać na adres siedziby IFS BRC HACCP pisemne żądanie w tym przedmiocie.
  7. IFS BRC HACCP potwierdza dokonanie Płatności wraz z informacją o szczegółach zakupionej Usługi, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej
  8. IFS BRC HACCP zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania, odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy. W  celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przed ich wejściem w życie.
  9. IFS BRC HACCP zastrzega sobie prawo do przyznawania Użytkownikom specjalnych rabatów lub innych uprawnień, tym odroczenia terminów Płatności. Szczegółowe warunki obowiązujących w  danym okresie rabatów określone są na stronach Platformy.
 4. Prawa własności intelektualnej.
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Szkolenia HACCP on-line oraz Dokumentacji GHP GMP HACCP, przysługują wyłącznie IFS BRC HACCP .
  2. W celu właściwego korzystania z Usługi IFS BRC HACCP udziela Użytkownikowi na czas określony niewyłącznej licencji w zakresie rozpowszechnienia Usługi w sposób polegający na odtworzeniu jej w taki sposób, aby w czasie trwania umowy o świadczenie usług wyłącznie Użytkownik mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
  3. Korzystanie z Usług nie może wykraczać poza zakres określony licencją. W szczególności, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim Usług, w całości lub części ani opracowywania podobnych Usług przy wykorzystaniu Usług IFS BRC HACCP jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie IFS BRC HACCP oraz inne prawa własności intelektualnej IFS BRC HACCP .
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotnienia materiałów otrzymanych w trakcie korzystania z Usługi.
  5. W przypadku korzystania z Usługi dokumentacji Użytkownik uprawniony jest do zwielokrotnienia materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi jedynie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z dokumentów. Użytkownik może korzystać z materiałów wygenerowanych za pomocą narzędzi dostarczonych w ramach Usługi, ich lub fragmentów wyłącznie dla własnych celów. Jakiekolwiek zwielokrotnianie przez Użytkownika poza zakresem i celem określonym powyżej jest zakazane.
  6. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać informacji o  prawach autorskich i  innych prawach własności intelektualnej przysługujących IFS BRC HACCP .
  7. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania modyfikacji i  dekompilacji Usługi  w jakimkolwiek zakresie.
 5. Prawo odstąpienia. Reklamacje.
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Szkolenia HACCP on-line bez podania przyczyn poprzez  złożenie wobec IFS BRC HACCP stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust.1 powyżej nie przysługuje:

– klientom dokonującym zakupu produktów lub usług jako przedsiębiorcy

– osobom prywatnym, jeżeli świadczenie Usługi Szkolenia HACCP zostało rozpoczęte. W celu uniknięcia wątpliwości, chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi jest pierwsze uruchomienie Szkolenia HACCP on-line.

  1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami umowy o  świadczenie usług, przepisami prawa, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni na adres elektroniczny: gastrohaccp@gmail.com.
  2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w sposób jasny i zrozumiały, określać zakres żądań wobec IFS BRC HACCP oraz zawierać Dane umożliwiające jej rozpatrzenie.
  3. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji, IFS BRC HACCP zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.
  4. Nieustosunkowanie się przez IFS BRC HACCP do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczna z jej uwzględnieniem.
  5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.
  6. Uwagi do wykonanej przez IFS BRC HACCP dokumentacji GHP GMP HACCP zgłaszane przez organy kontrolne zostaną uwzględnione w okresie 12 miesięcy od przesłania dokumentacji. Poprawki zostaną wykonane nieodpłatnie o ile przedstawiony zostanie Protokół Inspekcji Sanitarnej. Zmiany zgodnie z w.w. protokołem zostaną wykonane w ciągu 7 dni od przesłania skanu dokumentacji pokontrolnej sanepid. Zmiany nieodpłatne nie dotyczą informacji umieszczonych w dokumentacji Pakietu Standard, podanych przez Zamawiającego w formularzu w sposób błędny lub niepełny.

8. Odpowiedzialność. 

 1. IFS BRC HACCP oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i wymaganymi przez przepisy prawa uprawnieniami umożliwiającymi realizację przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu zawartej umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i profesjonalizmem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. IFS BRC HACCP nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Dokumentacji oraz certyfikatu.
 3. IFS BRC HACCP nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez z niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 4. IFS BRC HACCP nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór Usług. W celu uniknięcia wątpliwości, logując się do swojego Konta Użytkownik może ponowie dokonać wyboru Usługi, za którą zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę, chyba że błąd leży po stronie IFS BRC HACCP . 
 5. Użytkownik po opłaceniu zaliczki na poczet dokumentacji jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania Formularza z danymi, otrzymanego na adres e-mail.
 6. Czas przygotowania dokumentacji wynosi:

– w Pakiecie Standard 7 dni roboczych od przesłania formularza z pełnymi danymi

– w Pakiecie Premium 7 dni od potwierdzenia mailowego ostatecznych ustaleń dotyczących zakładu lub do 48h w usłudze ekspresowej.

 1. Dokumentacja zostanie wysłana w wersji elektronicznej (.pdf) na podany przy rejestracji adres mailowy maksymalnie w ciągu 48h od dokonania drugiej części płatności za usługę.
 2. Warunkiem dotrzymania terminu zlecenia jest dostępność telefoniczna i mailowa osoby wyznaczonej do kontaktu w firmie, której dane podane zostały w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomości e-mail lub na numer telefonu podanych przy rejestracji, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o  okres braku kontaktu ze strony użytkownika.
 3. IFS BRC HACCP udziela gwarancji 12 miesięcy na wykonaną dokumentację.
 4. Zmiany w dokumentacji nanoszone są na podstawie protokołu pokontrolnego sanepid w ciągu 7 dni od dnia przesłania skanu ww. protokołu.
 5. IFS BRC HACCP nie ponosi odpowiedzialności:

– za niedopełnienie przez właściciela zakładu obowiązków w zakresie odpowiedniego przygotowania sanitarno-higienicznego lokalu, skutkującym nieuzyskaniem odpowiednich pozwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej w planowanym zakresie.

– za umieszczenie w dokumentacji GHP GMP HACCP błędnych lub niepełnych danych podanych przez Użytkownika w formularzu https://gastrohaccp.pl/pakiet-standard-formularz/

9.   Postanowienia końcowe.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw, o których mowa w pkt.1 ust.3
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.gastrohaccp.pl umożliwiającej jego pobranie i wydruk.
  3. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności.
  4. IFS BRC HACCP zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy w celu utrzymania, konserwacji lub dla poszerzenia zawartości Platformy. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy IFS BRC HACCP zamieści informację na stronie internetowej Platformy.
  5. IFS BRC HACCP zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Platformy, jej całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści informację na stronie internetowej Platformy.
  6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 42296 z późn. zm.).
  7. IFS BRC HACCP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Platformy. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres IFS BRC HACCP.

Pobierz regulamin w wersji PDF

Gastro HACCP © Realizacja strony: Agencja OXYREGULAMIN
GASTRO HACCP
Call Now Button